VIAPLAY SEKRETESSPOLICY

1. INLEDNING

Viaplay AB, org.nr 556513-5547 (”Viaplay”), utgör en del av Nordic Entertainment Group Sweden AB, org.nr 556304-7041, (”NENT Sweden”) med adress Box 171 04, 104 62 Stockholm (NENT Sweden och Viaplay benämns gemensamt ”NENT”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). NENT Sweden tillhör den koncern av bolag, i vilken Nordic Entertainment Group AB, org.nr 559124-6847 utgör moderbolag (”Koncernen”).

Denna sekretesspolicy (”Policy”) gäller för dig (”Dig”, ”Du”, ”Din”, ”Dina” eller ”Ditt”) som använder Våra Tjänster. Policyn förklarar hur NENT, behandlar Dina personuppgifter i samband med att Du besöker Vår hemsida, använder Våra Tjänster, kommunicerar med Oss via Våra sociala medier eller på något sätt använder Våra andra kanaler.

NENT Sweden är personuppgiftsansvarig för Dig. Din integritet är viktig för Oss. Därför är Vi angelägna om att de personuppgifter som Vi samlar in om Dig, när Du använder Våra tjänster, besöker Vår webbplats eller använder Våra Appar (”Tjänster”), lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig lagstiftning, bland annat dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar Dig att läsa igenom denna policy noggrant. Har Du några frågor om hur Dina personuppgifter behandlas kan Du kontakta Oss via kontaktuppgifterna som finns under avsnitt 5, kontaktuppgifter.

1.1 Underåriga

Det är viktigt för Oss att barns säkerhet och integritet skyddas på nätet. Vi marknadsför således inte medvetet produkter/tjänster mot barn och Vi samlar medvetet inte in deras personuppgifter.

2. HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till Dig, t.ex. namn, bild, personnummer, IP-adress, tittarhistorik och information om intressen och preferenser. I det här avsnittet förklarar Vi hur Dina personuppgifter används för att Vi ska kunna ge Dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

2.1 Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Vi och varifrån kommer de?

Vi behandlar personuppgifter som kommer från olika källor:

2.1.1 Uppgifter som Du själv ger Oss när Du använder Våra tjänster eller kommunicerar med Oss, t.ex.:

 • namn, e-postadress, telefonnummer och adress, betalningsuppgifter,
 • kön (oftast valfri information),
 • födelsedatum,
 • nationalitet,
 • korrespondens när Du kontaktar Oss (inspelningar av telefonsamtal, e-postmeddelanden, chat etc.),
 • användarinformation som Du själv väljer att uppge i undersökningssyfte (t.ex. recensioner),
 • socialt mediekonto (observera att denna policy inte är tillämplig på Din användning av Dina sociala nätverkskonton),
 • användar-ID och lösenord, och
  e-postadress, telefonnummer och annan information som Du lämnar under respektive profil vid skapandet av användarprofiler.

2.1.2 Uppgifter som Vi skapar eller som genereras när Du använder Våra tjänster, t.ex.:

 • information om Ditt beteende såsom tittarbeteende, stjärnmarkeringar, navigation,
 • information om Dina besök i Våra tjänster, genom så kallade cookies (läs mer om Vår användning av cookies i avsnitt 3. Cookies), och
 • information som, vid användandet av personliga profiler i tjänsten, lagras som streaminghistorik under respektive användarprofil.

2.1.3 Uppgifter som Vi inhämtar från externa källor, t.ex.:

 • information om de tjänster Du använder från andra bolag inom Vår Koncern, och
 • information från Våra partners som tillhandahåller betalningslösning för att Du ska kunna betala för de tjänster Du använder.
 • Information från Våra partners, om Du har tillgång till Viaplay Tjänsten via Våran partner.

2.2 För vilka ändamål använder vi Dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid Dina personuppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär att varje behandling har en så kallad rättslig grund. De flesta behandlingar utförs för att Vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, dvs. fullgöra avtalet med Dig eller för att Vi har en rättslig förpliktelse. I vissa fall – när Vi har ett berättigat intresse – grundar sig behandlingarna på en intresseavvägning. Om Vi behandlar Dina personuppgifter för något ändamål som kräver Ditt samtycke, kommer Vi att inhämta Ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas.
Nedan följer exempel på olika ändamål för vilka Vi behandlar Dina personuppgifter och information om med vilket stöd av vilken rättslig grund sådan behandling sker.

2.2.1 Tillhandahållande av tjänsterna

Vi behandlar Dina personuppgifter för att:

 • identifiera Dig som kund eller användare
 • ta betalt för de tjänster Du använder (hantera fakturor och betalningar)
 • hantera och leverera tjänsten i enlighet med Ditt avtal
 • säkerställa tjänstens tekniska funktionalitet
 • avhjälpa fel och hantera klagomål eller reklamationer
 • meddela Dig om förändringar i tjänsterna

Rättslig grund: fullgörande av avtal

2.2.2 Förbättring av tjänsterna

Vi behandlar Dina personuppgifter, såsom information om hur Du använt Våra tjänster, för att utveckla och förbättra Våra tjänster, bl.a. genom att sammanställa statistik för analysbehov.
Vi behandlar Dina personuppgifter för att kunna skicka undersökningar till Dig som kund för att ge Dig möjligheten att göra tjänsten bättre och mer anpassad efter Dina behov, ibland skickar Vi undersökningar baserat på det användarbeteende Du haft. För det fall att Du inte längre vill få förfrågan att vara med i undersökningarna kan du enkelt meddela Oss detta genom att klicka på länken om avanmälan i varje utskick eller via inställningarna på Ditt användarkonto ”Mitt Konto”.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.3 Marknadsföring

Vi behandlar Dina personuppgifter för att t.ex. tillhandahålla erbjudanden, nyheter, rekommendationer och information om Våra produkter och tjänster till Dig via post, e-post, telefon och sms, som Du efterfrågar eller som Vi tror kan vara av intresse för Dig. Om Du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring kan Du meddela Oss detta genom att klicka på länken om avanmälan i varje utskick eller via inställningarna på Ditt användarkonto ”Mitt Konto”.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.4 Kommunikation med Dig

Vi behandlar Dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med Dig, t.ex. i samband med att Du kontaktar Oss för frågor och för att analysera samtal, e-post och chattar för att förbättra Vår kommunikation, i utbildningssyfte och för kvalitetssäkring.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.2.5 Förhindra säkerhetsbrister och missbruk av tjänsterna m.m.

Vi behandlar Dina personuppgifter för att säkerställa säkerheten för alla Våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även uppgifterna för att förhindra missbruk samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker, etc.

Rättslig grund: fullgörande av avtal och intresseavvägning

2.2.6 Skyldighet enligt lag

Vi behandlar också Dina personuppgifter när Vi är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. på grund av Vår bokföringsskyldighet.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

2.2.7 Andra Tjänster inom Koncernen

Genom att logga in på Vår tjänst så kan Du även få tillgång till andra tjänster inom Vår Koncern. I samband med att Du loggar in kommer Ditt användarnamn och lösenord att användas i syfte att verifiera att Du har tillgång till någon av Tjänsterna som erbjuds.

Rättslig grund: intresseavvägning

2.3 Hur länge sparar Vi Dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som Vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet nedan gallringsrutin.

Typ av uppgifter Vad är det? Lagringstid
Användaruppgifter Bl.a. information om hur Du använder och navigerar genom Viaplays tjänster, Dina Användarprofiler (se definition nedan) och vilket innehåll Du tittar på och när Du tittade på det. Till dess kontot raderas (efter 48 månaders inaktivitet)*
Svar på undersökningar Bl.a. information om Dina svar på frågor i olika undersökningar rörande Tjänsterna som Viaplay skickar ut 2 år
Tävlingar Bl.a. information om Dina kontaktuppgifter vid deltagande i olika tävlingar 6 månader efter tävlingens avslutande
Deltagaruppgifter för användbarhetstestning Bl.a. information som Du lämnar när Du visar intresse för att delta i Viaplays användbarhetstestning 12 månader
Kundtjänstuppgifter Bl.a. information som Du lämnar när Du har kontakt med Viaplays kundtjänst och röstinspelningar som spelas in i utbildningssyfte 3 år (ärendeloggar och textdialog)
1 månad (röstinspelningar)
Kontouppgifter Bl.a. information om Ditt konto, såsom användarnamn, lösenord och information om Tjänster som Du har köpt genom Viaplays tjänst Till dess kontot raderas (efter 48 månaders inaktivitet)*
Transaktionsuppgifter Bl.a. information om transaktioner på Ditt konto i samband med köp genom Viaplays tjänst 10 år
EST-köp (Electronic sell-through) Bl.a. information om filmer Du köpt på Viaplays tjänst Till dess kontot raderas (efter 48 månaders inaktivitet)*
Kraschloggar och loggfiler Information om fel och krascher som används för att hitta och rätta fel 3 månader

*Ett konto raderas efter 48 månaders inaktivitet. Med inaktivitet menas att det inte sker några köp eller transaktioner, inte någon access via Våra partners (se i 2.1.3) och inget utnyttjat innehåll eller startad ström i Viaplays tjänst.

2.4 Till vem lämnar Vi ut Dina personuppgifter?

Vi kan komma att lämna ut Dina personuppgifter till:

 • något av bolagen inom Vår Koncern, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för utveckling av nya tjänster,
 • externa samarbetspartners, både inom och utanför EU/EES, t.ex. för att tillhandahålla assistans vid kundundersökningar, analyser och statistik samt för viss kundkommunikation, för tillhandahållande av IT och annan infrastruktur, för att hantera kredit- och betalningstransaktioner, och för att skydda vår egendom och rättigheter, och för att säkerställa våra kunders och anställdas säkerhet,
 • samarbetspartners i de fall Du deltar i undersökningar eller tävlingar inom Våra Tjänster, eller
 • andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Bolag som hanterar personuppgifter för Vår räkning måste alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med Oss i syfte att Vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för Dina personuppgifter hos Våra samarbetspartners och leverantörer.
Om Vi använder samarbetspartners och leverantörer utanför EU/EES vidtar Vi särskilda skyddsåtgärder, t.ex. tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

2.5 Hur skyddar Vi Dina personuppgifter?

Vi skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
Alla betalningstransaktioner krypteras med allmänt erkända teknologier i branschen och omfattas av säkerhetsnormer från PCI Security Standards Council.

3. COOKIES

När Du besöker Vår webbplats kan Vi också samla in information och uppgifter om Dig genom att använda så kallade cookies. För mer information om hur Vi använder cookies, se Vår cookiepolicy på www.viaplay.se/cookies.

4. DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter i förhållande till Oss (om Du vill utnyttja någon av Dina rättigheter kan Du kontakta Oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt):

 • rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om Din personuppgiftsbehandling,
 • rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade,
 • rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna,
 • rätt till begränsning – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om Du motsätter Dig uppgifters riktighet,
 • rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning, t.ex. för direkt marknadsföring, och
 • rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Oss till annan (denna rättighet är begränsad till uppgifter som Du själv tillhandahållit Oss).

Om Du anser att Vår behandling av Dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har Du även rätt att klaga till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

5. KONTAKTUPPGIFTER

NENT Sweden är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs enligt denna integritetspolicy.
Om Du vill utöva någon av Dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta Oss via e-post till support@viaplay.se

Har Du frågor, kommentarer eller funderingar angående denna integritetspolicy, kan Du vända Dig till Vårt officiella dataskyddsombud via e-post till följande adress: dpo@nentgroup.com

6. UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 12:e november 2019. Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg Integritetspolicyn genom att uppdatera webbplatsen. Vi rekommenderar att Du håller Dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen. Om Vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer Vi att meddela Dig senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post eller genom meddelande i tjänsten.