Allmänna villkor för Viaplay

Allmänt

Information om Viaplay och dessa allmänna villkor

Viaplay är en personanpassad internetbaserad tjänst som ger personlig åtkomst till audiovisuellt innehåll genom enskilda köp, hyra eller abonnemang, med eller utan bindningstid (“Viaplay“). Ett av våra åtaganden under dessa Villkor, och en grundläggande funktion i Viaplay, är hur Viaplay skräddarsys, anpassas och presenteras för dig baserat på dina visningspreferenser. Viaplay finns tillgänglig via Viaplays Smart TV-, mobil- och andra applikationer (“App“) samt på Viaplays webbplats (“Webbplatsen“).

Viaplay tillhandahålls av Viaplay Group Sweden AB, organisationsnummer 556304-7041, med adress Box 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige (“Bolaget”, "vi", "vår" eller "oss"). Bolaget tillhör en koncern där Viaplay Group AB, organisationsnummer 559124-6847, utgör moderbolaget ("Koncernen"). Som kund hos Bolaget kan du se Koncernens uppförandekoder och policyer genom att besöka Koncernens hemsida: www.viaplaygroup.com. Viaplay står under tillsyn av den svenska Myndigheten för press, radio och tv.

Behandling av personuppgifter

När du skapar ett Viaplay-konto och när du använder Viaplay, samlar vi in och behandlar personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter här.

E-postadress och kommunikation

Information och meddelanden från oss, inklusive marknadsföring, kommer att skickas till den e-postadress du använder för att logga in på Viaplay. Du kan enkelt avregistrera dig från fortsatta marknadsföringsmeddelanden via avregistreringslänken längst ner i respektive e-postmeddelande eller under “Mitt konto” på Webbplatsen. Vi har rätt att betrakta den senast tillhandahållna e-postadressen som din korrekta adress och uppmuntrar dig att kontrollera den regelbundet.

Dessa allmänna villkor och tredje parts villkor

Dessa allmänna villkor (dessa “Villkor“), tillsammans med de dokument som refereras till häri, gäller helt eller delvis så länge du har ett Viaplay användarkonto. Genom att använda Viaplay bekräftar du att du accepterar dessa Villkor och åtar dig att följa dem.

Tillgång till Viaplay kan erbjudas av en tredje part, t.ex. i samband med att du köpt eller ingått avtal om sådan tredje parts egna produkter eller tjänster. Dessa tredje parter kan ha ytterligare och separata villkor som gäller för sådana produkter och tjänster, och som du måste acceptera för att få tillgång till Viaplay. Om du har registrerat dig för Viaplay via en tredje part och inte faktureras direkt av oss, gäller betalningsvillkoren från sådan tredje part.

Tillgång till och användning av Viaplay

Tillgång till Viaplay

För att använda Viaplay måste du skapa ett Viaplay-konto på Webbplatsen eller i Appen. Du kan när som helst välja att radera ditt konto genom att kontakta vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns nedan under avsnittet “Kontaktinformation”).

Med ett Viaplay-konto kan du få tillgång till innehållet på Viaplay genom att:

 1. abonnera på ett av våra vid var tid erbjudna paket och betala månadsavgift i förväg (“Abonnemangsavgift“). Varje månad som du abonnerar på Viaplay genom att betala Abonnemangsavgiften kallas “Abonnemangsperiod” och Abonnemangsperioden förnyas automatiskt så länge den inte avslutats;
 2. betala separat för att få tillgång till visst bestämt innehåll (“Engångsbetalning“), antingen som ett köp, eller hyra i 48 timmar (från hyr- och köpsektionen), alternativt som en livesändning från ett specifikt evenemang, till exempel en enskild fotbollsmatch (pay-per-view); eller
 3. abonnera på paket under en förutbestämd tidsperiod (t.ex. 6 eller 12 månader) (“Abonnemang med Bindningstid“) mot betalning av Abonnemangsavgiften i enlighet med gällande avtal. Den förutbestämda perioden som anges i samband med tecknandet av abonnemanget är den kortaste period som du är bunden till ditt abonnemang hos Viaplay (“Bindningstid“). När Bindningstiden har löpt ut kommer ditt abonnemang antingen att övergå till ett abonnemang med en Abonnemangsavgift som löper månadsvis och tillsvidare, enligt punkt (1) ovan, eller till ett abonnemang med Bindningstid enligt denna punkt 3, beroende på vad som framgår av köperbjudandet.

Köp av film ger obegränsad tillgång till uppspelning av det köpta innehållet så länge vi har rätt att göra innehållet tillgängligt på Viaplay. Om vårt avtal med rättighetshavaren löper ut, eller om vi på annat sätt tar bort din tillgång till det köpta innehållet, har du rätt till en proportionell ersättning. Du kan välja mellan att få en i) värdekod som kan användas på Viaplay, eller ii) återbetalning via samma betalningsmetod som du betalade för filmen.

För att skapa ett Viaplay-konto och få tillgång till Viaplay måste du:

 1. ha fyllt 18 år,
 2. vara permanent bosatt i Sverige (vi kommer att verifiera din geografiska plats när du ingår ditt abonnemang, och du får inte använda någon teknik för att dölja din geografiska plats);
 3. registrera dina betalningsuppgifter och genomgå en sedvanlig kreditprövning;
 4. bekräfta att den information som du lämnade vid tidpunkten för registreringen är sann och korrekt. Du ska meddela oss om denna information ändras under din Abonnemangsperiod.

Användarnamn och lösenord

Du ansvarar för all aktivitet som sker på ditt Viaplay-konto. För att bibehålla kontrollen över ditt konto och för att förhindra obehörig åtkomst till kontot måste du säkerställa att de enheter som används för att komma åt Viaplay inte används av någon som inte ingår i ditt hushåll och att ditt lösenord inte avslöjas. Vi har rätt att kräva att du ändrar ditt lösenord när som helst.Om du misstänker att någon annan använder ditt konto måste du omedelbart meddela oss detta, ändra ditt lösenord och logga ut från alla enheter. Om vi har anledning att tro att kontot har missbrukats har vi rätt att omedelbart stänga av din åtkomst till Viaplay, eller på annat sätt förhindra fortsatt obehörig åtkomst.

Minderåriga och köplås

Viaplay kan innehålla filmer och serier som är direkt olämpliga för barn och som inte bör ses utan tillsyn av en förälder eller vårdnadshavare. Vi rekommenderar att du skapar en separat barnprofil om du vill begränsa åtkomsten till vissa delar av Viaplay. Viaplay är inte avsett att användas av barn utan en förälders eller vårdnadshavares sällskap, övervakning, kontroll och godkännande.

Du kan också begränsa möjligheten att hyra och köpa innehåll genom att aktivera funktionen “Köplås” via “Mitt konto”.

Utrustning, system, anslutning och uppdateringar

Den enhet du vill använda för Viaplay behöver vara utrustad med ett system, internetanslutning och kunna ta emot uppdateringar som möter våra minimikrav. Innan du gör en Engångsbetalning eller ingår ett abonnemang måste du därför se till att din enhet kan uppfylla dessa krav.

De nuvarande minimikraven och en översikt över vid var tid aktuella kompatibla plattformar/enheter finns tillgängligt på Webbplatsen. Uppfyllandet av dessa krav garanterar dock inte att du alltid kommer att kunna använda Viaplay utan avbrott, sändningsfel eller liknande. Vi förbehåller oss rätten att ändra systemkraven och/eller kompatibla plattformar/enheter från tid till annan. En sådan ändring kan leda till att viss programvara eller maskinvara inte längre är kompatibel med Viaplay.

Viaplay uppdateras kontinuerligt av säkerhets- och tekniska skäl. Vi kan inte garantera att alla versioner av Appen fungerar med din enhet, till exempel om enhetens operativsystem inte är kompatibel med en av Viaplays uppdateringar. Information om uppdateringar av Appen kommuniceras via den digitala butik som förser din enhet med Appen. Du kan förlora rätten att åberopa fel i Viaplay om du inte installerar de senast tillgängliga uppdateringarna.

Om du upplever fel i Viaplay, som kan antas orsakas av din enhet, programvara eller nätverksanslutning, är du enligt lag skyldig att samarbeta med oss i rimlig utsträckning för att vi ska kunna avgöra om felet kommer från din eller vår digitala miljö.

Vi förbehåller oss rätten att bestämma vilka enheter du har behörighet att använda för att komma åt Viaplay. Du har endast rätt att registrera och använda Viaplay på högst fem (5) enheter och du kan inte ersätta mer än en (1) registrerad enhet under en period av nittio (90) kalenderdagar.

Du kan streama innehåll på högst två (2) registrerade enheter samtidigt. Om du har betalat separat för att få tillgång till en livesändning av ett evenemang genom Engångsbetalning (“pay-per-view“) kan du emellertid bara streama det innehållet på en (1) registrerad enhet åt gången.

Du är införstådd med att Viaplays tillgänglighet kan påverkas av exempelvis överbelastning av Webbplatsen, internet eller något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- kommunikationsproblem eller fel och att vi inte ansvarar för eventuella begränsningar av användningen av Viaplay som orsakas av sådan överbelastning eller sådana problem och/eller fel.

Om du är bosatt i ett land inom EU eller EES kommer Viaplay vara tillgängligt för dig både i det land där du är bosatt och i andra länder inom EU- och EES där du tillfälligt vistas i enlighet med förordning (EU) 2017/1128. Du accepterar att vi inte på något sätt är ansvariga för kostnader, exempelvis dataförbrukningskostnader, som du ådrar dig genom att använda eller försöka använda Viaplay.

Betalning, avgifter och erbjudanden

Betalning

För att kunna titta på innehåll på Viaplay måste du ange en giltig betalningsmetod. Du förstår och accepterar att vi kommer att debitera Abonnemangsavgiften via den av dig angivna betalningsmetoden tills att du avslutar ditt abonnemang. Om en betalning misslyckas av någon anledning, och du inte har avslutat ditt abonnemang, kan vi fortsätta att försöka debitera din betalningsmetod och stänga av din åtkomst till Viaplay tills att vi har lyckats debitera Abonnemangsavgiften. Om din betalning är försenad med mer än tio (10) kalenderdagar, har vi rätt att driva in skulden på annat sätt.

Din valda betalningsmetod kommer att registreras och lagras av oss eller en tredjepartsleverantör i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard.

Om du genomför Engångsbetalning eller om du tecknar abonnemang på Viaplay genom tredje part, så kommer Engångsbetalningen och/eller Abonnemangsavgiften att debiteras den betalningsmetod som du har angivit till tredje parten.

Information om köphistorik och kommande betalningar finns på “Mitt konto” på Webbplatsen.

Avgifter

De vid var tid gällande avgifterna för Viaplay framgår av prislistan som finns tillgänglig på Webbplatsen. Hyra och köp av t.ex. filmer, livesändningar från specifika evenemang, till exempel pay-per-view-innehåll, ingår inte i ditt abonnemang och är föremål för extra avgifter.

Vi kan komma att ändra avgifterna för Viaplay från tid till annan (“Avgiftsändring“).

Vi kommer att meddela dig via din e-postadress och/eller via ditt användarkonto i Viaplay om Avgiftsändringar senast trettio (30) kalenderdagar innan Avgiftsändringen träder i kraft. För Abonnemang med Bindningstid gäller de avgifter som överenskommits vid tecknandet av abonnemanget under hela bindningstiden. Oaktat vad som sägs häri kan Avgiftsändringar ske med kortare varsel, inklusive under bindningstiden, om våra distributionskostnader och andra kostnader för att göra Viaplay tillgänglig ökar på grund av ändringar i skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, officiella beslut eller lagändringar, eller administrativa bestämmelser, och där Avgiftsändringen motsvarar vår kostnadsökning. En Avgiftsändring inkluderar också införandet av nya avgifter.

Om du inte accepterar Avgiftsändringen har du rätt att säga upp ditt abonnemang med verkan från och med det datum då Avgiftsändringen träder i kraft, förutsatt att vi får ditt meddelande senast tre (3) kalenderdagar före det datum då Avgiftsändringen träder i kraft.

Om du väljer att uppgradera ditt abonnemang till ett paket med en högre Abonnemangsavgift debiteras du den nya avgiften direkt, samma dag som du väljer att uppgradera paketet. Några dagar senare återbetalas du en summa som motsvarar antalet dagar du hade kvar på ditt tidigare paket. Den nya Abonnemangsavgiften träder i kraft fullt ut från och med nästa förfallodatum. Om du väljer att nedgradera ditt abonnemang till ett innehållspaket med en lägre Abonnemangsavgift träder både prisändringen och paketändringen ikraft vid nästa förfallodatum.

Proverbjudanden

Vi kan komma att erbjuda nya kunder olika typer av proverbjudanden, till exempel kostnadsfritt abonnemang under en viss tidsperiod, eller abonnemang till ett reducerat pris under en viss tidsperiod (“Proverbjudande“). Nyttjandet av ett Proverbjudande förutsätter att varken du eller någon annan medlem i ditt hushåll tidigare har utnyttjat ett Proverbjudande eller något liknande marknadsföringserbjudande från oss. Om du eller någon annan medlem i ditt hushåll redan har utnyttjat ett Proverbjudande kommer det betalkort som om du anger i samband med registreringen att debiteras enligt tillämplig prislista. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera om du är berättigad till ett Proverbjudande baserat på all tidigare information som du har lämnat.

Vid utgången av ett Proverbjudande kommer erbjudandet automatiskt att omvandlas till ett betalande abonnemang med eller utan bindningstid enligt de villkor som anges för Proverbjudandet, såvida du inte säger upp Viaplay före utgången av Proverbjudandet. Uppsägning görs via dina inställningar i “Mitt konto”.

Separata villkor kan gälla för erbjudanden (inklusive Proverbjudanden) som erbjuds av en tredje part. Observera att uppsägning då sker i enlighet med sådan tredje parts instruktioner. De priser som tillhandahålls av en sådan tredje part kommer att gälla för ditt Viaplay-abonnemang efter utgången av erbjudandet.

Förändringar i Viaplay eller i dessa Villkor

Vi arbetar ständigt med att förbättra Viaplay och Viaplays innehåll, vilket kan medföra förändringar i tjänsten. Vi kan därför inte ge några garantier eller lämna några åtaganden avseende innehållets kvantitet, kvalitet, funktion, interoperabilitet eller kompatibilitet med plattformar/enheter. Funktioner och innehåll som funnits tillgängligt i Viaplay när du ingick ditt abonnemang eller gjorde en Engångsbetalning kan därför ändras under din tid som användare. Sådana förändringar anses utgöra en naturlig del av Viaplay. Vi förbehåller oss rätten att genomföra förändringar i Viaplay och i dessa Villkor när som helst.

De vid var tid gällande Villkor för Viaplay finns alltid tillgängliga på Webbplatsen. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen.

Vi kommer att informera dig om eventuella väsentliga förändringar i Viaplay eller i dessa Villkor, som är till din nackdel, via din e-postadress senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Sådana ändringar träder i kraft den dag som anges i meddelandet, men tidigast trettio (30) dagar från det att informationen har sänts, såvida inte ändringen har orsakats av potentiell lagöverträdelse, myndighetsbeslut, lagändringar eller force majeure (enligt nedan). Du kan säga upp ditt abonnemang från och med det datum då ändringen träder i kraft, förutsatt att ändringen innebär en väsentlig förändring till din nackdel och att vi erhåller ditt meddelande senast tre (3) dagar före det datum då ändringen träder i kraft.

Uppsägning och ångerrätt

Din uppsägning

Du kan avsluta ditt abonnemang via “Mitt konto” på Webbplatsen eller genom att kontakta kundtjänst.

Din uppsägning träder i kraft:

 1. i slutet av den Abonnemangsperiod under vilken du meddelar oss att du vill säga upp abonnemanget (om du har ett Abonnemang med Bindningstid träder uppsägningen i kraft först när bindningstiden har löpt ut); eller
 2. i slutet av den uppsägningstid som beskrivs i avsnitten “Förändringar i Viaplay eller i dessa Villkor” eller “Avgifter” ovan, förutsatt att du meddelat oss din uppsägning inom föreskriven tid.

Om du har köpt åtkomst till Viaplay via en tredje part måste ditt abonnemang sägas upp via en sådan tredje part i enlighet med deras tillämpliga villkor.

Om du vill avsluta ditt abonnemang är du fortfarande skyldig att betala för återstående del av Abonnemangsperioden eller den tillämpliga bindningstiden.

Om du avslutar ditt abonnemang får du fortsatt tillgång till innehåll du köpt via Engångsbetalning. Vi förbehåller oss dock rätten att säga upp eller begränsa åtkomsten till innehållet i enlighet med dessa Villkor.

Observera att ditt användarkonto kvarstår även om du har sagt upp ditt abonnemang och att tillämpliga delar av dessa Villkor gäller så länge du har ditt användarkonto hos oss. Läs om hur du tar bort ditt användarkonto under “Tillgång till och användning av Viaplay” ovan.

Vår uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att när som helst avsluta ditt abonnemang eller på annat sätt avbryta din åtkomst till Viaplay. Om vi avslutar ditt abonnemang kommer vi att erbjuda dig följande:

 1. fortsatt tillgång till Viaplay under återstående tid av den aktuella Abonnemangsperioden eller bindningstiden, eller återbetalning av den senast betalda Abonnemangsavgiften med ett belopp som står i proportion till uppsägningen, utan förnyelse av ditt abonnemang;
 2. fortsatt tillgång till innehåll som du redan har köpt via en Engångsbetalning så länge Viaplay erbjuder det aktuella innehållet.

Vi har rätt att avsluta din åtkomst till Viaplay med omedelbar verkan och kräva betalning för eventuella utestående Abonnemangsavgifter om du bryter mot dessa Villkor. Om du har ett Abonnemang med Bindningstid kan vi kräva att du omedelbart betalar abonnemanget för resterande del av bindningstiden.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp inom fjorton (14) dagar från att du tecknade ditt abonnemang. Om du ångrar ditt köp har du rätt till återbetalning av den erlagda Abonnemangsavgiften. Om tillgången till Viaplay har startat med ditt uttryckliga samtycke har vi rätt att göra avdrag för de dagar du har haft tillgång till Viaplay under det aktuella abonnemanget, beräknat från den dagen då du lämnade ditt samtycke. Avdraget per dag beräknas genom att dela Abonnemangsavgiften med trettio (30). Om du till exempel har använt Viaplay i tre (3) dagar kommer vi att dra av dessa tre (3) dagar från det totala beloppet som du ska få återbetalat.

Du har också rätt att ångra Engångsbetalningar under fjorton (14) dagar efter att köpet har genomförts. Däremot försvinner din ångerrätt helt i samband med att du samtycker till att börja titta på innehållet, vilket innebär att du därefter inte har rätt till någon återbetalning av din Engångsbetalning.

Du kan nyttja din ångerrätt genom att kontakta vår kundservice, kontaktuppgifter hittar du under avsnittet "Kontaktinformation” nedan.

Ångerrätten kan också utövas genom att fylla i och vidarebefordra standardformuläret till oss (t.ex. till support@viaplay.se) enligt följande exempel:

Till Viaplays kundtjänst
Jag meddelar härmed att jag frånträder mitt avtal med Viaplay
Beställd den [datum]
Konsumentens namn [*]
Konsumentens e-postadress [*]
Underskrift av konsument(er) [endast om detta formulär anmäls i pappersform]
Datum [*]

Du kan även använda dig av den av konsumentverket framtagna ångerblanketten.

På Konsumentverkets hemsida hittar du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare.

Fel i tjänst

Om du upptäcker fel i Viaplay som inte beror på dig (inklusive din digitala miljö), eller någon som använder ditt konto, har du rätt att få felet åtgärdat. Vi svarar för kostnader för avhjälpande av felet om felet beror på oss. Din rätt att påtala fel löper ut två (2) månader efter att ditt abonnemang sagts upp, alternativt tre (3) år efter att en Engångsbetalning har genomförts. Om du inte meddelar oss om fel i tjänsten inom de nämnda tidsramarna kommer du att förlora din rätt att få felet åtgärdat.

Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som är hänförliga till dig (inklusive exempelvis din digitala miljö), eller någon annan som har fått din tillåtelse att använda ditt konto.

Observera att du enligt lag måste samarbeta med oss för att göra det möjligt för oss att utreda om orsaken till felet ligger i din digitala miljö. Om du inte samarbetar i rimlig omfattning är det istället du som är ansvarig för att visa att felet beror på oss.

Olaglig användning av Viaplay

Allt innehåll som utgör en del av och är relaterat till Viaplay skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som ingår i eller är relaterat till Viaplay innehas eller licensieras av oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad licens att nyttja sådana rättigheter endast för ditt privata bruk, inte för något kommersiellt ändamål, och i enlighet med tillämplig upphovsrättslagstiftning.

Du får inte kringgå eller försöka kringgå våra säkerhetssystem eller försöka utmana, skada eller på annat sätt påverka säkerheten på Webbplatsen, Appen, Viaplays programvara, hårdvara eller utrustning som direkt eller indirekt är kopplad till Viaplay. Sådana överträdelser ska alltid betraktas som ett väsentligt brott mot dessa Villkor, vilket ger oss rätt att omedelbart avbryta eller avsluta din åtkomst till Viaplay, eller på annat sätt förhindra sådana obehöriga åtgärder.

Du får inte sälja, överlåta eller på annat sätt avyttra någon av Bolagets och/eller Koncernens produkter, tjänster eller andra egendomar tillhörande tredje part, i strid med dessa Villkor.

Sociala medier

Viaplay kan innehålla funktioner som gör att du kan dela innehåll från Viaplay via sociala nätverk, inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter (“Sociala medier“). Detta kan leda till att viss information om ditt användarkonto, till exempel användarnamn, blir synligt för andra användare på Sociala medier. Genom att acceptera dessa Villkor bekräftar du att vi inte är ansvariga för innehållet i den delning som sker via Sociala medier.

Länkar från en tredje part

Webbplatsen och Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av en tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser, och vi tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av användningen av länkarna.

Ytterligare juridiska villkor

Ansvarsbegränsning

Vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, eller annat material som tillhandahålls på eller genom Viaplay, eller Viaplays funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Vi, våra närstående företag och partners ansvarar inte under några omständigheter för indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda Viaplay eller någon tredjepartstjänst till vilken åtkomst tillhandahålls via Webbplatsen eller Appen.

Ingenting i dessa Villkor begränsar vår skadeståndsskyldighet enligt lag.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta och hålla oss, alla bolag i Koncernen, våra närstående bolag och samarbetspartners från förlust, skador, anspråk, kostnader, inklusive rättegångskostnader, orsakade av eller som har uppstått i samband med ditt agerande mot, eller din överträdelse av, dessa Villkor, tillämplig lag, förordning eller tredje parts rättigheter.

Hela avtalet

Dessa Villkor tillsammans med vår dataskyddsinformationen och cookiepolicy utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter eventuella tidigare skriftliga eller muntliga avtal om Viaplay.

Ogiltighet av bestämmelser

Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska den bestämmelsen inte på något sätt påverka giltigheten av de andra bestämmelserna i dessa Villkor, som ska förbli giltiga och verkställbara i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Tvistlösning och tillämplig lag

Dessa Villkor och eventuella tvister eller krav som uppstår till följd av dem ska omfattas av och tolkas i enlighet med svensk lag. Dessa Villkor begränsar inte några rättigheter som du kan ha som konsument under tillämplig lagstiftning.

Om tvist uppstår mellan dig och Bolaget rekommenderar vi att i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om du och Bolaget inte kan träffa någon överenskommelse kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden under förutsättning att nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för sådan prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm och hemsida www.arn.se. Vardera part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

EU erbjuder också tvistlösning via en online-plattform som du kan använda för att få tvisten granskad om du är missnöjd med Viaplay. Onlineplattformen finns tillgänglig via Europeiska kommissionens webbplats på ec.europa.eu/consumers/odr. Använd den e-postadress som anges på vår Customer Service-sida när du skickar in ett klagomål via portalen. Via online-plattformen kan du diskutera ärendet direkt med oss eller så kan ditt ärende vidarebefordras till den tvistlösningsnämnd som kan hantera tvisten.

Överföring

Du får inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor eller någon del därav till en tredje part. Genom att acceptera dessa Villkor ger du oss rätt att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor eller en del därav till en tredje part eller andra företag inom Koncernen.

Force Majeure

Vi har inget ansvar gentemot dig om våra skyldigheter enligt dessa Villkor begränsas, förhindras eller försenas eller om Viaplays tillgänglighet och/eller funktionalitet begränsas, förhindras eller försenas på grund av lag, officiella beslut och/eller andra skäl utanför vår kontroll.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller om du på annat sätt behöver kontakta oss, besök vår kundtjänst. Där kan du hitta e-postadress och chatta med vår kundtjänst.