Allmänna villkor för Viaplay

Översikt

Viaplay är en internetbaserad tjänst som ger personlig åtkomst till audiovisuellt innehåll genom enskilda köp, hyra eller via abonnemang, med eller utan bindningstid på registrerade enheter (”Tjänsten” eller ”Viaplay”). Tjänsten erbjuds i form av olika programpaket som ger tillgång till TV-serier, filmer, sporthändelser och annat innehåll som distribueras via streaming och/eller nedladdning (”Programpaket”). För information om, vid var tid, tillgängliga Programpaket, se webbplatserna Viaplay.se och Viaplay.com (härefter gemensamt ”Webbplatsen”). Tjänsten finns tillgänglig på plattformar via Viaplays applikation (”App”) och Webbplatsen.

Information om oss

Viaplay tillhandahålls av Nordic Entertainment Group Sweden AB (”NENT”), org.nr 556304-7041, med adress Box 171 04, 104 62 Stockholm (NENT och Viaplay benämns gemensamt ”NENT”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). NENT tillhör den koncern av bolag, i vilken Nordic Entertainment Group AB, org.nr 559124-6847 utgör moderbolag (”Koncernen”). Du som kund och användare av Tjänsten (”Du”, ”Din”, ”Dina” eller ”Ditt”), kan ta del av Koncernens uppförandekoder och policys genom att besöka Koncernens webbplats www.nentgroup.com.Tjänsten står under den svenska tillsynsmyndigheten Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) tillsyn. MPRT reglerar bl.a. det redaktionella innehållet i programtjänster som tillhandahålls on-demand, vilket inkluderar att säkerställa att tillämpliga regelverk efterlevs. Sådana tillämpliga regelverk omfattar bland annat krav på att visst material inte får tillhandahållas minderåriga barn, att visst material inte får visas (inklusive sådant material som uppmanar till hat, grundat på ras, kön, religion eller nationalitet) och reglerar sändning av innehåll som innebär produktplacering i program samt sponsring av enskilda program eller tjänster.

För det fall att Du lämnat klagomål till NENT angående det innehåll som tillhandahålls via Tjänsten och är fortsatt missnöjd med det svar Du erhållit kan Du skicka klagomålet vidare till MPRT via www.mprt.se/anmal-program.

Eventuella frågor som rör tekniska problem, fakturering, installation eller marknadsföring ska göras direkt till Oss på de kontaktuppgifter som finns i dessa allmänna villkor.

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa allmänna villkor innan Du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger Du att Du accepterar och samtycker till dessa allmänna villkor och att Du åtar Dig att efterleva dem. Dessa allmänna villkor gäller så länge Du har en kundrelation med Oss. Om Du vid någon tidpunkt inte accepterar eller på annat sätt är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger Du inte rätt att använda Tjänsten.

Om Du önskar använda Viaplay på en AppleTV eller en iOS-enhet och vill genomföra köp via iTunes måste Du även godkänna Apples villkor för iTunes. Tillgång till Tjänsten kan också ske via andra tjänster eller genom bundling, som erbjuds av Koncernen eller Koncernens samarbetspartners och i sådana fall kan särskilda villkor gälla, som (eventuellt också) måste accepteras innan Tjänsten kan användas.

Åtkomst till och användning av tjänsten

För att använda Tjänsten behöver Du bli kund hos Oss genom att skapa ett användarkonto. Detta gör Du genom att registrera Dig på Webbplatsen eller i Appen och godkänna dessa allmänna villkor och tillhörande dokument (läs mer om detta under rubriken ”Användarnamn och lösenord” nedan).

Du kan när som helst välja att avsluta Din kundrelation med Oss genom att radera Ditt användarkonto. Du raderar Ditt användarkonto genom att kontakta Vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns under ”Kontaktuppgifter” nedan). Observera att samma inloggningstjänst som används för Viaplay även används för Vår ”on-demand”-tjänst Viafree (”Viafree”), vilken tillhandahålls av Koncernen. Om Du avslutar Din kundrelation med Oss genom att radera Ditt användarkonto hos Viaplay så kommer även Ditt användarkonto hos Viafree att raderas, vilket innebär att även kundrelationen med Viafree avslutas. För att kunna ta bort Ditt användarkonto för Tjänsten måste Du först ha avslutat Ditt abonnemang hos Oss (läs mer under ”Din uppsägning” nedan).

Köp av innehåll (Electronic Sell Through) ger obegränsad tillgång till streaming och uppspelning av det köpta innehållet så länge som det omfattas av avtal mellan Oss och rättighetshavaren. Det köpta innehållet kan även laddas ner varefter det kan ses offline, utan tillgång till internet, på enheter där Viaplay stödjer denna funktionalitet. Skulle Vårt avtal med rättighetshavaren upphöra, eller om åtkomsten till det köpta innehållet av någon annan anledning upphör (exempelvis på grund av tekniska orsaker), äger Du rätt till en proportionerlig kompensation i form av en voucher som kan användas till Tjänsten.När Du har skapat ett användarkonto på Webbplatsen kan Du få åtkomst till Tjänsten genom att:

 • teckna ett abonnemang som löper månadsvis tillsvidare genom att välja ett eller flera Programpaket och betala månatligt i förskott (”Abonnemangsavgift”) till dess att Du väljer att säga upp abonnemanget. Varje månadsperiod som Du abonnerar på Tjänsten genom att betala Abonnemangsavgiften benämns ”Abonnemangsperioden”;
 • göra en enskild betalning för att få tillgång till visst bestämt innehåll (”Engångsbetalning”), antingen som köp (Electronic Sell Through), hyra under 48 timmar (från hyr- och köpsektionen), alternativt livesändningar från specifika evenemang, som exempelvis en enskild fotbollsmatch (pay-per-view); eller
 • om möjligt, teckna ett abonnemang med bindningstid genom att välja ett eller flera Programpaket för en förutbestämd tidsperiod som anges vid avtalstillfället (exempelvis 12 månader) (”Abonnemang med Bindningstid”) och för hela den förutbestämda tidsperioden abonnera på Tjänsten och betala abonnemangsavgiften månadsvis i förskott, alternativt i enlighet med tillämpligt avtal. Den förutbestämda tidsperioden som anges vid avtalstillfället är den kortaste tid som Du måste abonnera på Tjänsten (”Bindningstid”) om Du har ett Abonnemang med Bindningstid. Efter bindningstidens utgång övergår Ditt abonnemang automatiskt till ett abonnemang med Abonnemangsavgift som löper månadsvis tillsvidare, enligt punkt a. ovan, till dess att Du väljer att säga upp abonnemanget.

Åtkomst till Tjänsten kan också möjliggöras via andra tjänster som erbjuds av NENT eller övriga bolag inom eller utanför Koncernen i samarbete med NENT.

För att registrera ett användarkonto och få åtkomst till Tjänsten måste Du:

 • ha fyllt 18 år;
 • vara permanent bosatt i Sverige (”Området”);
 • genomgå en sedvanlig kreditprövning; 
 • bekräfta att den information som Du angett vid registreringen är sanningsenlig och korrekt och att Du ska meddela Oss om dessa uppgifter vid någon tidpunkt ändras;
 • vara införstådd med att Tjänsten är tillgänglig i Området där Du har Din hemvist samt i andra EU-länder och EES-länder, förutsatt att du endast tillfälligt vistas i sådant annat EU- eller EES-land. Vi ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som Du orsakas av att Du använder eller försöker att använda Tjänsten utanför Området; 
 • använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och således inte för något kommersiellt eller offentligt ändamål;
 • se till att Du har tillgång till en lämplig internetförbindelse
 • se till att varje enhet som är registrerad för att använda Tjänsten finns upptagen under sektionen ”Våra plattformar” på Webbplatsen;
 • tillse att Tjänsten inte används för något olagligt eller olämpligt ändamål och tillse att någon annan inte gör det med Ditt användarkonto;
 • tillse att Våra och/eller Koncernens produkter, Tjänster eller annat som tillhör Oss och/eller Koncernen inte på något sätt säljs vidare till någon tredje part i strid med dessa allmänna villkor; och
 • registrera Dina betalningsuppgifter.

Behandling av personuppgifter

När Du registrerar ett användarkonto för användning av Tjänsten, samt när Du använder Tjänsten, kommer Vi att samla in viss information om Dig. Du kan läsa mer om vilken information vi samlar in och hur vi behandlar den insamlade informationen i vår sekretesspolicy.

Utrustning, system och anslutning

Din möjlighet att använda Tjänsten är beroende av att Du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan Du gör en Engångsbetalning eller abonnerar på Tjänsten måste Du se till att Du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att kunna använda på Tjänsten på avsett sätt. På Webbplatsen specificeras de minimala systemkraven för Tjänsten. Uppfyllande av dessa minimala systemkrav garanterar dock inte att Du alltid kommer att kunna titta på Tjänsten utan eventuella avbrott, sändningsfel och liknande. Under ”Våra Plattformar” kan Du se vilka plattformar Du kan använda för att nyttja Tjänsten.

Vi kan från tid till annan bestämma vilka enheter Du är behörig att använda för att nyttja Tjänsten. Du har för närvarande endast rätt att registrera och använda Tjänsten på maximalt fyra (4) enheter, mer information om enheter finns på “Våra Plattformar” på Webbplatsen. Du kan inte byta ut mer än en (1) registrerad enhet under en period om nittio (90) kalenderdagar. De enheter som Du för närvarande kan registrera för användning av Tjänsten finns upptagna under ”Våra Plattformar” på Webbplatsen. Vi tar inget ansvar för enheter som tillverkas, säljs eller används av någon annan än Oss, och Vi garanterar inte heller dess funktion eller kompatibilitet med Tjänsten.

Du kan streama innehåll på maximalt två (2) registrerade enheter samtidigt. Du som erlagt betalning för att få tillgång till en livesändning av ett evenemang, såsom pay per view, kan däremot enbart streama detta innehåll på en (1) registrerad enhet åt gången.

Du accepterar att Tjänstens tillgänglighet kan påverkas av exempelvis överbelastning av Webbsidan på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Vi inte ansvarar för eventuella begränsningar av användningen av Tjänsten som orsakas av sådan överbelastning eller sådana problem och/eller fel.Du åtar Dig att inte sälja, överföra eller på något annat sätt avyttra några av NENT:s och/eller Koncernens produkter, tjänster, Tjänsten, eller annat som tillhör NENT och/eller Koncernen till någon tredje part, i strid med dessa allmänna villkor.

Användarnamn och lösenord

När Du registrerar Dig och skapar ett användarkonto på Webbplatsen måste Du ange ett användarnamn och skapa ett lösenord för att kunna logga in och använda Tjänsten. Du som registrerar Dig genom att använda Apple TV via iTunes behöver endast skapa ett lösenord om Du önskar få åtkomst till Tjänsten på andra registrerade enheter än Din Apple TV. Samma inloggningstjänst som används för Tjänsten, används även för Viafree, vilket innebär att Du efter registrering använder samma användarnamn och lösenord för Tjänsten respektive Viafree (”Gemensam Inloggning”). Observera dock att Viafree är en separat tjänst med separata allmänna villkor (vilka nås via www.viafree.se) och att Du, för att få tillgång till Viafree, kan bli ombedd att acceptera Viafrees allmänna villkor i samband med att Du första gången loggar in med Ditt användarnamn och lösenord på Viafree. Du kan på samma sätt bli ombedd att acceptera och/eller göra Dig införstådd med ytterligare policies och/eller villkor, som exempelvis sekretesspolicy och cookiepolicy. Vidare kan Du, som tidigare registrerat Dig hos Viafree, skapa ett användarkonto för Tjänsten genom att logga in på Tjänsten med det användarnamn och lösenord som Du skapat för Viafree. För att få tillgång till Tjänstens innehåll krävs dock, i samband med att köp genomförs eller att ett abonnemang tecknas, att Du måste läsa igenom och godkänna dessa allmänna villkor. Det är först när Du godkänt dessa allmänna villkor och Vår sekretesspolicy och cookiepolicy som Ditt användarkonto för Tjänsten skapas och en kundrelation med Oss uppstår. Den Gemensamma Inloggningen innebär även att ett byte av lösenordet för Tjänsten, eller för Viafree, medför att lösenordet ändras för båda tjänsterna.

Användarnamn och lösenord utgör konfidentiell information, vilken inte får delas med någon tredje part. Vi äger rätt att när som helst, men med skälig varsel, begära att Du ändrar Ditt lösenord. Du är medveten om och accepterar att sådan begäran om ändring av lösenord kan förorsaka tillfälligt avbrott i Din tillgång till Tjänsten, samt, i förekommande fall, till Viafree som ett resultat av den Gemensamma Inloggningen.

Om Du misstänker att någon annan använder Ditt användarnamn och/eller Ditt lösenord måste Du omedelbart meddela Oss om den obehöriga användningen och ändra Ditt lösenord. Om Vi har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för, eller på annat sätt missbrukats av, en obehörig person, har Vi rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Dig, eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Användarprofiler

I samband med Din användning av Tjänsten finns möjlighet att skapa personliga profiler (”Användarprofiler”). En Användarprofil möjliggör en mer personlig upplevelse av Tjänsten, genom att bland annat rekommendationer avseende film och serier anpassas efter de filmer och serier som Du tidigare tittat på. I varje Användarprofil lagras även separat streaminghistorik med det innehåll som användaren av Användarprofilen tidigare har tittat på. Observera dock att samtliga Användarprofiler som skapats via ett användarkonto finns tillgängliga för alla som använder användarkontot, vilket innebär att Du som kontoinnehavare, och/eller andra användare av användarkontot, har möjlighet att se, öppna, använda, redigera eller ta bort Användarprofiler. Det är dock Du som innehavare av kontot som ansvarar för att tillse att samtliga användare av användarkontot efterlever och är införstådda med innehållet i dessa allmänna villkor och har tagit del av sekretesspolicyn och cookiepolicyn.

Vissa typer av Användarprofiler, såsom Användarprofiler för barn, är konfigurerade för att vara anpassade för att barn ska kunna använda Tjänsten, genom att bland annat begränsa åtkomst till delar av Tjänsten som kräver förälders eller vårdnadshavares godkännande.

Minderåriga

Tjänsten kan innehålla material som är direkt olämpligt för minderåriga, och som även av andra skäl kan anses vara stötande.

Om Du vill begränsa tillgängligheten av Tjänsten för barn rekommenderar vi att Du skapar en Användarprofil som är avsedd för barn, som begränsar barns åtkomst till vissa delar av Tjänsten som inte är anpassade för barn. Tjänsten är inte avsedd för användning av barn, utan förälders eller vårdnadshavares sällskap, uppsikt, kontroll och godkännande. Du har också möjlighet att begränsa åtkomsten till att hyra och köpa innehåll i Tjänsten genom att aktivera Köplås, se avsnitt ”Köplås” nedan.

Köplås

Du kan välja att aktivera funktionen Köplås som nås via Mitt konto, vilket möjliggör för Dig att skapa en fyrsiffrig kod som förhindrar oberättigade, och/eller barn, att hyra och köpa innehåll i Tjänsten. Observera att kontoinnehavaren/Du är ansvarig för allt nyttjande av Tjänsten . Om Du aktiverar Köplås bör Du därför inte ge ut den fyrsiffriga PIN-koden till andra användare av Tjänsten.

E-postadress

Information och meddelanden från Oss kommer att skickas till den e-postadress som angetts i samband med registrering av ditt användarkonto. Vid byte av e-postadress ska Du utan dröjsmål uppdatera Din profil på Webbplatsen. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress. Vi kommer fortlöpande att skicka e-post till Dig med intressant information om Viaplays produkter och tjänster. Du kan enkelt och kostnadsfritt motsätta Dig sådana utskick genom att klicka på länken ”Avanmälan” längst ned i respektive e-postmeddelande, via inställningarna på”Mitt Konto”, eller genom att kontakta Vår kundservice (kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan).

Betalning och dröjsmål

En förutsättning för att få använda Tjänsten är att Du registrerar Dina betalningsuppgifter i Tjänsten.

Information om vilka betalningsmetoder som kan användas för betalning för Tjänsten hittar Du på Webbplatsen.

I samband med registrering av Dina betalningsuppgifter för användning av Tjänsten, registrerar och lagrar en tredje man, godkänd i enlighet med internationella säkerhetsstandarder (PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard), på uppdrag av Viaplay den betalningsinformation som är nödvändig för användning av Tjänsten.

Engångsbetalningar betalas vid tidpunkten för köpet och Abonnemangsavgifter betalas månadsvis i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som Du angivit i samband med registrering av användarkontot, eller genom annan överenskommen betalningsmetod, exempelvis Klarna eller annan betaltjänst. Observera att Du, om Du väljer betalning genom Klarna eller annan betaltjänst, kan behöva acceptera de allmänna villkoren för sådan betaltjänst. För mer information om hur betalning via Klarna fungerar, se www.klarna.com. Om Du genomför Engångsbetalningar eller om Du har tecknat abonnemang för Apple TV eller en iOS enhet via iTunes (där så är möjligt) kommer Engångsavgiften och/eller Abonnemangsavgiften att dras från det kreditkort eller betalkort som Du har anslutit till iTunes.

Om Engångsbetalningar inte kan faktureras via iTunes kommer Du, som tecknat abonnemang för Tjänsten för Apple TV eller en iOS enhet via iTunes, att behöva ange ett annat betalsätt i samband med Engångsbetalningar, exempelvis kreditkort eller betalkort. Information om genomförda köp finns på ”Mitt Konto” på Webbplatsen.

Avgifter för att förnya abonnemanget månadsvis förfaller till betalning i slutet av varje Abonnemangsperiod. Om Du har ett Abonnemang med Bindningstid, där Abonnemangsavgiften betalas månadsvis, förfaller Abonnemangsavgiften till betalning i enlighet med vad som anges i villkoren för vald betaltjänst.

Du åtar Dig att tillse att tillräckliga medel finns tillgängliga på kredit- eller betalkortet eller andra betalningsmedel för att betala Abonnemangsavgiften och/eller Engångsbetalningen (”Avgifterna”) när en Avgift förfaller till betalning. I samband med försenad betalning äger Vi rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen (1975:635), lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om Du inte har tillräckliga medel för betalning på betalningsdagen, eller om betalning av andra orsaker inte kan genomföras, äger Vi rätt att fortsätta debitera Dig för Avgifterna samt göra nya försök att genomföra betalningen till dess betalning sker. I avvaktan på full betalning har vi rätt att omedelbart avbryta eller begränsa (”frysa”) Din tillgång till Tjänsten till dess att betalning sker. Vi har även alltid rätt att säga upp abonnemanget och/eller tillgången till Tjänsten i dess helhet, med omedelbar verkan, om Du är i dröjsmål med betalningen i mer än tio (10) kalenderdagar. För det fall Du har ett Abonnemang med Bindningstid är Du skyldig att omedelbart betala relevanta avgifter för resterande del av bindningstiden även om Vi säger upp abonnemanget enligt detta avsnitt. För det fall att tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka Avgifterna och Du är i dröjsmål med betalningen i mer än tio (10) kalenderdagar, äger Vi rätt att driva in skulden på annat sätt.

Om Du har köpt tillgång till Viaplay via en tredje part och inte faktureras direkt av oss, gäller tredje parts betalningsvillkor.

Avgifter och paketändringar

Avgifter utgår i enlighet med Vår, vid var tid gällande, prislista. För att se en hyr- och köpfilm, en livesändning från ett specifikt evenemang, såsom Pay-per-view och on demand-innehåll, tillkommer extra kostnad. Samtliga priser finns tillgängliga på Webbplatsen och kan ändras av Oss från tid till annan, vilket kommer att meddelas Dig i enlighet med avsnittet ”Avgiftsändringar” nedan. Med undantag för Dina rättigheter under ”Ångerrätten” betalas inga inbetalda Avgifter tillbaka, och Vi gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

Under förutsättning att Du har ett abonnemang som löper tillsvidare (inget Abonnemang med Bindningstid) har Du rätt att ändra Ditt Programpaket under Abonnemangsperioden. För att ändra Ditt Programpaket går Du in på ”Mina Sidor” på Webbplatsen. För det fall att Du väljer att uppgradera Ditt abonnemang kan det resultera i en högre Abonnemangsavgift i jämförelse med den Abonnemangsavgift som betalats innan uppgraderingen. Den nya Abonnemangsavgiften kommer att debiteras Ditt kreditkort eller betalkort eller via annan vald betalningsmetod den dag Du väljer att uppgradera Ditt abonnemang och den Abonnemangsavgift som tidigare betalats kommer att justeras i proportion till den kvarvarande Abonnemangsperioden. Den nya Abonnemangsavgiften kommer att träda i kraft från och med nästa förfallodag. Om Du väljer att nedgradera Ditt abonnemang till ett paket med lägre paketpris, kommer både prisändringen och paketändringen att träda i kraft i samband med nästa förfallodag.

Om Du som tecknat abonnemang för Apple TV eller en iOS enhet via iTunes vill ändra Ditt Programpaket gör Du det i iTunes. Om Du har några frågor eller vill ha hjälp med ändringen av Programpaket, kontakta Vår kundtjänst (kontaktuppgifter finns under avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan).

Avgiftsändringar

Vi har rätt att ändra avgifterna för Tjänsten (”Avgiftsändring”).

Vi måste meddela Dig via e-post och/eller via Ditt användarkonto i Tjänsten, om Avgiftsändringar avseende Abonnemang utan bindningstid senast trettio (30) kalenderdagar innan Avgiftsändringen träder i kraft. För Abonnemang med Bindningstid gäller det avtalade priset under hela bindningstiden utan Avgiftsändring.

Oaktat det föregående, får Avgiftsändringar ske med kortare varsel, respektive under bindningstiden, om Våra distributionskostnader och andra kostnader för att tillgängliggöra Tjänsten ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar i lag eller annan författning samt om Avgiftsändringen avser belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om Du inte accepterar Avgiftsändringen har Du rätt att frånträda Ditt abonnemang med verkan från den dag Avgiftsändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före Avgiftsändringens ikraftträdande.

En Avgiftsändring inkluderar även införandet av nya avgifter.

Proverbjudande

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specifik tidsperiod ta del av vissa av Våra Programpaket, utan kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet får inte Du eller någon annan medlem i Ditt hushåll ha utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss tidigare.

Erbjudandet kan Du utnyttja från och med att Du accepterat Erbjudandet, upprättat ett användarkonto och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen. Du som har registrerat Dig för Erbjudandet för Apple TV eller en iOS enhet via iTunes kan utnyttja Erbjudandet från och med att Du accepterat Erbjudandet, upprättat ett användarkonto och bekräftat kontouppgifterna i Apple TV eller en iOS enhet.

När provperioden för Erbjudandet löpt ut kommer Erbjudandet att automatiskt omvandlas till ett abonnemang utan bindningstid, för vilket Du kommer att debiteras i enlighet med, vid var tid gällande, prislistor (tillgängliga på Webbplatsen) för Ditt valda Programpaket, förutsatt att Du inte aktivt väljer att ångra Erbjudandet i enlighet med avsnittet ”Ångerrätt” nedan, eller senast under provperiodens sista dag, säger upp Erbjudandet. För det fall att Du ångrar eller säger upp Erbjudandet avslutas det omedelbart. Vi har rätt att ändra avgifterna under Erbjudandet i enlighet med avsnittet ”Avgiftsändringar” ovan.

Erbjudandet kan sägas upp eller ångras via ”Mitt konto”, under avsnittet avseende uppsägning.

Du som har registrerat Dig för Erbjudandet för Apple TV eller en iOS enhet via iTunes kommer efter Erbjudandets slut att debiteras för Programpaketet med avgifter motsvarande, vid var tid gällande, prislistor som finns tillgängliga på Webbplatsen, förutsatt att Du inte aktivt väljer att säga upp Erbjudandet. Skulle Du välja att inte bli en betalande kund måste Du säga upp Erbjudandet under provperioden. Erbjudandet avslutas då efter provperiodens sista dag. För att ångra eller säga upp Erbjudandet ska Du gå till ”Mitt konto” och följa länken till iTunes.Om Du registrerar Dig för ett Erbjudande på Tjänsten via en tredje part kan särskilda villkor gälla, bland annat avseende uppsägning, liksom andra priser när Erbjudandets provperiod löper ut, enligt ytterligare avtal med tredje part.

Efter utnyttjande av Din ångerrätt eller uppsägning av Erbjudandet kan Du inte längre ta del av eller återuppta Erbjudandet.

Ändringar av tjänsten

Vi har rätt att när som helst vidta ändringar i Tjänsten. Om ändringarna är väsentliga får du information om det genom e-post och/eller via ”Mitt konto”, senast trettio (30) kalenderdagar innan ändringen träder ikraft. Sådan ändring träder i kraft vid den tidpunkt som anges i meddelandet, dock tidigast trettio (30) kalenderdagar från meddelandets avsändande. Oaktat ovanstående får ändring ske med kortare varsel än trettio (30) kalenderdagar om ändringen föranletts av potentiellt lagbrott, myndighetsbeslut, ändring i lag, eller på grund av Force Majeure (i enlighet med nedan). Om ändringen innebär en väsentlig förändring av Tjänsten, har Du rätt att säga upp Ditt abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda före det datum då ändringen träder i kraft.

Eftersom det är Vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte löpande ändringar i och uppdateringar av innehållet i Tjänsten (såsom frånfallande eller tillkommande av specifika TV-serier, filmer eller sporthändelser) och förändringar av Webbplatsens utseende som ändringar under detta avsnitt.

Avtalstid och automatisk abonnemangsförnyelse

När Du abonnerar på ett Programpaket kommer Ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på av Abonnemangsperioden eller efter tillämplig bindningstid och Vi kommer att fortsätta att debitera Abonnemangsavgiften till dess att Du säger upp abonnemanget.

Din uppsägning

Tjänsten och således Ditt abonnemang kan sägas upp via “Mitt konto” på Webbplatsen, under avsnittet avseende uppsägning. Din uppsägning träder i kraft:

 1. i slutet av den Abonnemangsperiod under vilken Du meddelar Oss att Du önskar säga upp abonnemanget (om Du har ett Abonnemang med Bindningstid träder uppsägningen i kraft först vid bindningstidens utgång); eller
 2. i slutet av den uppsägningstid som beskrivs i avsnitten ”Ändring av Tjänsten”, ”Prisändringar” eller ”Variationer” i dessa allmänna villkor, förutsatt att Du meddelar Oss om önskad uppsägning i enlighet med de avsnitten.

Om Du som ny kund fått tillgång till Våra Programpaket utan kostnad under en provperiod och vill ångra Dig eller säga upp Erbjudandet under denna provperiod, gäller vad som anges ovan under avsnittet ”Proverbjudanden”.

Observera att kundrelationen mellan Dig och Oss kvarstår och att dessa allmänna villkor gäller så länge Du har kvar Ditt användarkonto hos Oss. Läs mer om hur Du tar bort Ditt användarkonto och avslutar kundrelationen under ”Åtkomst till och användning av tjänsten” ovan.

Om Du vill avsluta Ditt abonnemang i förtid (exempelvis för att avsluta Din kundrelation med Oss) är Du ändå skyldig att betala för återstoden av Abonnemangsperioden eller tillämplig bindningstid.

Vi återbetalar inte några Avgifter eller andra avgifter som Du redan betalat till Oss.

Om Du säger upp Ditt abonnemang kommer Du att ha fortsatt tillgång till det innehåll Du köpt via Electronic Sell Through. Vi förbehåller Oss dock rätten att avsluta eller begränsa tillgången till innehållet.

Om Du har köpt tillgång till Tjänsten via en tredje part, inklusive t.ex. iTunes, kan Ditt abonnemang sägas upp via denna tredje part i enlighet med dess villkor.

Vår uppsägning

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst säga upp eller tillsvidare upphäva Din åtkomst till Tjänsten. För det fall att Vi säger upp avtalet med Dig, under dessa allmänna villkor, kommer Vi att erbjuda Dig något av följande:

 1. fortsatt tillgång till Tjänsten för återstoden av den innevarande Abonnemangsperioden eller bindningstiden eller återbetalning av den senast erlagda Abonnemangsavgiften med belopp motsvarande begränsningen eller upphävningen, utan förnyelse av Ditt abonnemang; och/eller
 2. tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som Du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Vi har rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och kräva betalning för utestående Abonnemangsavgift(er), vilka omedelbart förfaller till betalning, i samband med följande;

 1. om Vi upptäcker obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;
 2. om användaren av Tjänsten underlåter att efterleva dessa allmänna villkor; och/eller
 3. i samband med dröjsmål med betalning,

vilket innebär att Du, som har ett Abonnemang med Bindningstid, kan bli skyldig att omedelbart betala Abonnemangsavgiften avseende hela den resterande delen av bindningstiden.

Ångerrätt

Om Du har ingått ett avtal med Oss avseende användning av Tjänsten har Du, i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, rätt att ångra Ditt köp inom fjorton (14) kalenderdagar efter köptillfället (”Ångerfrist”) och erhålla full återbetalning. Ångerfristen träder i kraft när Du erhållit en bekräftelse för Ditt tecknade abonnemang eller Din Engångsbetalning. Du har inte rätt att ångra Dig och få pengarna tillbaka om Du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll däri inom fjorton (14) kalenderdagar från att Du fått en bekräftelse på Ditt tecknade abonnemang eller Din Engångsbetalning. Genom att Du börjar använda Tjänsten genom att titta på innehåll som Du har tillgång till via Ditt abonnemang eller Engångsbetalning samtycker Du till att leverans påbörjas innan ångerrätten löpt ut, samt att ångerrätten därmed bortfaller.

Du kan ångra Ditt köp genom att muntligen eller skriftligen meddela Oss därom genom att kontakta Oss via avsnittet ”Kontaktuppgifter” nedan, alternativt via vår Kundservice. Observera att Du måste utnyttja Din ångerrätt innan Ångerfristen löper ut. Ångerrätten kan också utövas genom att fylla i och till Oss återsända det standardformulär som tillhandahålls av Konsumentverket och som du kan ladda ned här. På Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) hittar Du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos Din kommunala konsumentvägledare.

För att ångra ett Erbjudande går Du istället in på ”Mina Sidor”, i enlighet med avsnittet ”Proverbjudande” ovan.

Reklamation

Upptäcker Du något fel med Tjänsten som inte beror på Ditt, eller någon annan användare av Tjänstens, agerande, har Du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora Din reklamationsrätt måste Du kontakta Vår kundtjänst via telefon, e-post eller post inom skälig tid efter det att Du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför Du anser att Tjänsten är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter att Du upptäckt eller borde upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att Du har framfört meddelande om Din reklamation handläggs Ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid godkänd reklamation står Vi för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Din rätt till reklamation preskriberas tre (3) år efter att Du upptäckt eller borde upptäckt felet, vilket innebär att Du således inte längre har möjlighet att efter denna tid göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande. Du kan hitta ytterligare information om Dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se.

Vi förbehåller Oss rätten att debitera Dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på Ditt, eller någon annan användare av Tjänstens, agerande.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll som utgör del av och är relaterat till Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av eller är relaterad till Tjänsten innehas, eller har licensierats, av Oss. Vi ger Dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för Ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att Du inte:

 1. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, offentliggör, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 2. laddar ned, vidarebefordrar eller delar med Dig något av innehållet i, eller på annat sätt relaterat till, Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av Dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 3. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Inga rättigheter, såsom äganderätt eller annan rätt som är relaterad till Tjänsten eller något av dess innehåll, överlåts  eller överförs på något annat sätt till Dig.

Brott mot dessa bestämmelser, olovligt förfogande och agerande i strid med detta avsnitt ”Immateriella rättigheter” kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för Dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Säkerhet

Du får inte kringgå eller försöka kringgå Vårt säkerhetssystem eller försöka testa eller på annat sätt påverka Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten, vilket inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får inte heller försöka erhålla tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för Dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

Vår skadeståndsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och Vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Vi ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Vi, Våra närstående bolag/Koncernen och samarbetspartners är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten.

Ingenting i dessa allmänna villkor begränsar Vår skadeståndsskyldighet enligt lag.

Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla Oss, samtliga bolag inom Koncernen, Våra närstående bolag och samarbetspartners skadeslösa från skada, förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller uppstår i samband med Ditt agerande mot, eller Din överträdelse av, dessa allmänna villkor, tillämplig lag, regleringar eller tredje parts rättigheter.

Sociala medier

Du kan via Tjänsten välja att dela innehåll från Tjänsten via sociala nätverkstjänster, inklusive men inte begränsat till Facebook, Instagram och Twitter (”Sociala Medier”), vilket kan medföra att viss information om Ditt användarkonto, exempelvis användarnamn, kan bli synligt för andra användare på Sociala Medier. Vi ansvarar inte för innehållet i de delningar som sker via Sociala Medier. Om Du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker Du till att inte:

 • förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare;
 • publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent;
 • använda Användarprofilen/Sociala Medier för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller
 • inkräkta på tredje parts rättigheter.

Länkar från vår webbplats

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och Vi tar inte på Oss något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att Du använder länkarna.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa allmänna villkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer med anledning av därav (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om tvist uppstår mellan Dig och NENT ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan träffa någon överenskommelse kan tvisten prövas av Allmänna Reklamationsnämnden under förutsättning att nämnden är behörig och tvisten lämpar sig för sådan prövning. Nämndens adress är Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm och hemsida www.arn.se. Parterna genom att har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

EU erbjuder även ett tvistlösningsorgan via en onlineplattform som Du kan använda för att få tvisten prövad om Du är missnöjd med varor eller tjänster som Du köpt från Oss online. Onlineplattformen finns tillgänglig via EU-kommissionens hemsida ec.europa.eu/consumers/odr. Genom onlineplattformen kan Du bland annat diskutera problemet direkt med Oss eller slussas vidare till den tvistlösningsnämnd som kan handlägga tvisten.

Variationer

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Gällande allmänna villkor finns tillgängliga på Webbplatsen. Vi rekommenderar att Du håller Dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen.

Vid varje väsentlig ändring av och/eller tillägg till dessa allmänna villkor kommer Du att få meddelande om den väsentliga ändringen och/eller tillägget via e-post eller via Ditt användarkonto i Tjänsten senast trettio (30) kalenderdagar före ändringen och/eller tillägget träder i kraft, vilket tillåter Dig att säga upp Tjänsten före det datum då sådan modifikation/sådant tillägg träder i kraft, i enlighet med dessa allmänna villkor.

Överlåtelse

Dessa allmänna villkor gäller endast enskilda användare, och Du får inte överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller någon del därav till en tredje part. Vi har rätt att, utan samtycke, överlåta rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller en del därav till en tredje part eller annat bolag inom Koncernen.

Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor, tillsammans med Vår Sekretesspolicy och Cookiepolicy, utgör hela överenskommelsen mellan Dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

Force majeure

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot Dig för det fall att Vår sändningsaktivitet, distribution av Tjänsten och/eller Vår prestation under dessa allmänna villkor på annat sätt begränsas, förhindras eller fördröjs eller tillgängligheten och/eller funktionaliteten av Tjänsten eller Webbplatsen begränsas, förhindras eller fördröjs på grund av lag, myndighetsbeslut och/eller andra orsaker bortom Vår kontroll.

Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Kontaktuppgifter

Om Du undrar över något, vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning eller Tjänsten, eller om Du annars behöver komma i kontakt med Oss, vänligen kontakta support@viaplay.se eller kontakta Oss via vår Kundservice.

December 2020