Allmänna villkor för Viaplay

ÖVERSIKT

Viaplay är en internetbaserad tjänst som tillhandahålls under förutsättningarna enskilt köp eller via abonnemang, och som är tillgänglig via registrerade enheter (”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan du få tillgång till TV-serier, filmer, sporthändelser och annat innehåll i ett antal paket i videoformat, via streaming eller nedladdning. För aktuell information om tillgängliga paket, se webbplatserna Viaplay.se och Viaplay.com (härefter gemensamt kallade ”Webbplatsen”).

INFORMATION OM OSS

Tjänsten tillhandahålls av Viasat AB (”Viasat”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”). Vi finns registrerade i Sverige med organisationsnummer 556304-7041 och har vårt registrerade kontor på adress Box 171 04, 104 62 Stockholm. Viasat är en del av koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan ta del av våra uppförandekoder på www.mtg.se.

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa allmänna villkor (tillsammans medde dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godkänna dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten.

ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Du kan få åtkomst till Tjänsten genom att:

– göra en enskild betalning för att få åtkomst till pay-per-view ondemand-innehåll (”Engångsbetalning”; eller

– teckna abonnemang månadsvis genom att välja ett eller flera innehållspaket och betala en månadsavgift i förskott (”Abonnemangsavgift”) tills du säger upp abonnemanget. Varje månad som du abonnerar på Tjänsten genom att betala Abonnemangsavgiften benämns ”Abonnemangsperioden”; eller

– där så är möjligt, teckna ett abonnemang med bindningstid, genom att välja ett eller flera innehållspaket och betala avgift i förväg (”Bindande Avgift”). Den kortaste tidsperiod som du måste abonnera på Tjänsten kallas ”Bindningstiden”.

Alternativt kan du få åtkomst till Tjänsten som en del av en annan tjänst som erbjudes av Viasat eller dess associerade bolag.

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:

a. Ha fyllt 18 år för att registrera ett konto;

b. Vara bosatt i Sverige (”Området”);

c. Genomgå en sedvanlig kreditprövning;

d. Bekräfta att de personuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du ska meddela oss om dina personuppgifter vid någon tidpunkt ändras;

e. Vara införstådd med att Tjänsten är tillgänglig i Området där du har din hemvist. Vi ansvarar inte på något sätt för eventuella kostnader, lagöverträdelser eller annat ansvar, inklusive exempelvis skadeståndsansvar, som du orsakas av att du använder eller försöker att använda Tjänsten utanför Området;

f. Använda Tjänsten enbart för personligt och privat bruk, och inte i något kommersiellt eller offentligt ändamål;

g. Se till att du har tillgång till antingen ett lämpligt mobilt nätverk och/eller en bredbandsuppkoppling;

h. Se till att varje enhet som är registrerad för att använda Tjänsten finns upptagen under sektionen “Våra Plattformar” på Webbplatsen;

i. Inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta någon annan att göra detta.

Du får åtkomst till Tjänsten senast efter godkänd kreditprövning.

UTRUSTNING, SYSTEM OCH ANSLUTNING

Din förmåga att använda Tjänsten är beroende av att du har nödvändig utrustning, system och anslutning. Innan du gör ett enskilt köp eller abonnerar på Tjänsten måste du se till att du har nödvändig utrustning, system och anslutning för att på avsett sätt kunna titta på Tjänsten. På Webbplatsen specificeras minimala systemkrav men uppfyllande av dessa krav garanterar inte att du alltid framgångsrikt kommer att kunna titta på Tjänsten. Under ”Våra Plattformar” kan du se vilka plattformar du kan använda för att se Tjänsten.

Vi kan efter vårt eget gottfinnande från tid till annan bestämma vilka enheter du är behörig att använda för att använda Tjänsten. Du har endast rätt att registrera och använda Tjänsten på maximalt fyra (4) enheter plus en godkänd Viaplay/Viasat box upptagna under “Våra Plattformar” på Webbplatsen. Du kan inte byta ut mer än en registrerad enhet under en period om nittio (90) kalenderdagar. De enheter som du för närvarande kan registrera finns upptagna under ”Våra Plattformar” på Webbplatsen. Vi tar inget ansvar för en enhet som tillverkas, säljs eller används av någon annan än Oss, och inte heller garanterar vi deras funktion eller den fortsatta kompatibiliteten för en sådan enhet för att titta på Tjänsten.

Du samtycker till att tillgängligheten för Tjänsten kan påverkas av överbelastning på Internet eller av något annat nätverks-, ISP-, elektroniskt, dator- eller annat kommunikationsproblem eller fel och att Vi inte ansvarar för misslyckande att använda Tjänsten orsakat av sådan överbelastning, problem eller fel.

SÄKERHET FÖR ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD

När du registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Du måste hålla denna information konfidentiell, och du får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och endast på en enhet (exempelvis dator eller androidtelefon) i taget.

Vi äger rätt att när som helst, men med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten.

Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Vi har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person, har Vi rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

MINDERÅRIGA

Tjänsten kan innehålla material som är direkt olämpligt för minderåriga, och som även av andra kan anses som stötande.

Om du vill begränsa tillgängligheten för minderåriga kan du aktivera barnlås för ditt konto under länken Barnlås under rubriken Ditt konto. Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan förälders eller vårdnadshavares inblandning, överinseende och godkännande. Om du aktiverar barnlås ska du därför inte ge ditt barn den fyrsiffriga PIN-koden.

E-POSTADRESS

Information och meddelanden från Oss kommer att skickas till den e-postadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress ska du utan dröjsmål uppdatera din profil på Webbplatsen. Vi äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

BETALNING OCH DRÖJSMÅL

Engångsbetalningar betalas vid tidpunkten för köpet och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit. Information om genomförda köp finns på ”Mina Sidor” på Webbplatsen.

Abonnemangsavgiften betalas i förskott och dras från det kreditkort eller betalkort som du har angivit, eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Avgifter för att förnya abonnemanget förfaller till betalning vid slutet av varje Abonnemangsperiod.

Den Bindande Avgiften förfaller till betalning i enlighet med de uppgifter som specificerats i erbjudandet och dras från det kreditkort eller betalkort som du angivit eller genom annan överenskommen betalningsmetod. Vid slutet av Bindningstiden kommer vi att fortsätta att debitera samma månadsavgift om du inte aktivt väljer att säga upp abonnemanget.

Du åtar dig att hålla tillräckliga medel tillgängliga för att täcka Abonnemangsavgiften och/eller Engångsbetalningen och/eller den Bindande Avgiften (”Avgifterna”) när en avgift förfaller till betalning. Vid försenad betalning äger Vi rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallna belopp enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall lagstadgad inkassoavgift. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Vi rätt att avbryta eller begränsa din tillgång till Tjänsten. Vidare har Vi rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan i fall då du är i dröjsmål med betalningen med mer än tio (10) kalenderdagar. När tillräckliga medel inte finns tillgängliga för att täcka Avgifterna äger Vi rätt att driva in skulden på annat sätt.

AVGIFTER

Avgifter utgår i enlighet med den vid den aktuella tidpunkten gällande prislistan. För att se på en film från Hyrbutiken tillkommer extra kostnad. Samtliga priser finns tillgängliga på Webbplatsen och kan ändras från tid till annan, vilket meddelas dig i enlighet med dessa regler. Inga inbetalda avgifter betalas tillbaka, och Viaplay gör inga återbetalningar eller krediter för oanvänd eller delvis användning av Tjänsten.

Du har rätt att ändra ditt paket under Abonnemangsperioden eller Bindningstiden. Om du väljer att uppgradera ditt abonnemang kan detta leda till en högre Abonnemangsavgift/Bindande Avgift för din nuvarande förhandsbetalda period. Den nya Abonnemangsavgiften/Bindande Avgiften kommer att debiteras ditt kreditkort eller betalkort den dag du uppgraderar ditt abonnemang och den tidigare Abonnemangsavgiften/Bindande Avgiften kommer att dras av proportionellt. Den nya Abonnemangsavgiften/Bindande Avgiften kommer sedan att träda i kraft från och med nästa förfallodag. Om du väljer att nedgradera ditt abonnemang till ett paket med lägre paketpris, så kommer både prisändringen och paketändringen att träda i kraft vid nästa förfallodag. Eventuell Bindningstid förblir densamma.

AVGIFTSÄNDRINGAR

Vi ska ge dig åtminstone trettio (30) kalenderdagars varsel via e-post eller publicering på Webbplatsen om en ändring sker beträffande Avgifter under en Abonnemangsperiod. Emellertid får en avgiftsändring ske med kortare varsel, eller under Bindningstiden, om Våra kostnader för att göra Tjänsten tillgänglig ökar på grund av ändrade skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, myndighetsbeslut, eller förändringar av lag eller annan författning samt om avgiftsändringen avser ett belopp som högst motsvarar kostnadsökningen.

Om du inte accepterar avgiftsändringen har du rätt att frånträda alla icke-bindande abonnemang med verkan från den dag ändringen träder i kraft, förutsatt att meddelande härom kommit Oss tillhanda senast tre (3) kalenderdagar före ändringens ikraftträdande. Om du använder Tjänsten med en Bindningstid har du rätt att säga upp ditt abonnemang med giltighet från och med den dag ändringen träder i kraft. Sådan uppsägning ska dock ha kommit Oss till handa senast tjugoen (21) kalenderdagar efter det att du fått meddelande om ändringen från Oss, varefter den som tidigast träder i kraft sju (7) kalenderdagar från det att Vi mottog din uppsägning.

En ändring av Avgifterna såsom beskrivs ovan inkluderar även införandet av en ny avgift.

GRATIS PROVERBJUDANDEN

Vi kan i vissa fall erbjuda nya kunder att under en specificerad provperiod ta del av vissa av Våra paket utan kostnad (”Erbjudandet”). För att ta del av Erbjudandet måste du uppfylla följande:
(1) du har inte abonnerat på Tjänsten under de senaste 12 (12) månaderna;
(2) du eller någon annan medlem i ditt hushåll har inte, under de senaste tolv (12) månaderna t utnyttjat Erbjudandet eller något liknande marknadsföringserbjudande från Oss.

Erbjudandet kan du utnyttja från och med att du har accepterat Erbjudandet och bekräftat kontouppgifterna på Webbplatsen.

När provperioden för Erbjudandet har tagit slut kommer du att bli en betalande kund och därefter debiteras för ditt valda paket med de gällande priser som finns angivna på Webbplatsen, om du inte aktivt väljer att:

a.under dag 1-14 av provperioden avbryta Erbjudandet. (Erbjudandet avslutas då omedelbart); eller
b.från och med dag 15 till och med provperiodens sista dag säga upp Erbjudandet (Erbjudandet avslutas då vid provperiodens sista dag).

För att avbryta eller säga upp Erbjudandet ska du gå till uppsägningsdelen under “Mitt konto”.
Efter avbrytande eller uppsägning av Erbjudandet kan du inte längre ta del av eller återuppta Erbjudandet.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

Eftersom det är vår policy att kontinuerligt förbättra Tjänsten betraktas inte ändringar i och uppdateringar av innehållet (såsom frånfallande eller tillkommande av TV-serier, filmer eller sporthändelser) och ändringar i hur Webbplatsen ser ut som ändringar under detta avsnitt.

AUTOMATISK ABONNEMANGSFÖRNYELSE

När du abonnerar på ett paket kommer ditt abonnemang automatiskt att förnyas månadsvis efter slutet på din Abonnemangsperiod eller Bindningstid och Vi kommer att fortsätta att debitera en månadsavgift tills du säger upp abonnemanget.

DIN UPPSÄGNING

Om du inte befinner dig inom Bindningstiden föreligger ingen period av åtagande att använda Tjänsten, och om du skulle vilja säga upp ditt abonnemang ska du gå till uppsägningsdelen under “Mitt konto”.Din uppsägning träder i kraft:

a. vid slutet av den Abonnemangsperiod under vilken du meddelar Oss att du önskar säga upp abonnemanget; eller

b. vid slutet av den uppsägningstid som beskrivs i klausulerna ”Ändring av Tjänsten”, ”Prisändringar” eller ”Variationer”, om du meddelar Oss om uppsägning enligt de klausulerna.

Om du som ny kund har fått tillgång till Våra paket utan kostnad under en provperiod och vill avbryta eller säga upp Erbjudandet under denna period, gäller vad som anges ovan under avsnittet ”Gratis proverbjudanden”.

Om du använder Tjänsten med Bindningstid måste du abonnera på Tjänsten åtminstone till slutet av denna Bindningstid. Du får bara avsluta ditt abonnemang under Bindningstiden genom att ge Oss sju (7) kalenderdagars varsel inom tjugoen (21) kalenderdagar efter att du fått meddelande från Oss om att:

a. det föreligger en ändring av priset som påverkar Tjänsten;

b. en ändring av Tjänsten medför en väsentlig nackdel för dig;

c. det föreligger en modifikation/ett tillägg av betydande karaktär till dessa allmänna villkor och ändringen inte är uppenbart fördelaktig för kunden.

Vi kommer inte att återbetala några avgifter som du redan har betalat.

VÅR UPPSÄGNING

Vi förbehåller sig rätten att när som helst säga upp eller tills vidare upphäva åtkomst till Tjänsten. Om Vi säger upp avtalet kommer du antingen:

a. att ha tillgång till Tjänsten (eller få en proportionell återbetalning, efter Vårat gottfinnande) för återstoden av din nuvarande Abonnemangsperiod eller Bindningstid, men ditt abonnemang kommer inte att förnyas; eller

b. att ha tillgång till enskild(a) Tjänst(er) som du redan köpt via en Engångsbetalning för återstoden av Tjänstens giltighetstid.

Vid:

a. obehörig eller misstänkt obehörig användning av Tjänsten;

b. underlåtenhet att efterleva dessa allmänna villkor;

c. dröjsmål med betalning med mer än tio (10) kalenderdagar efter förfallodagen;

ska Viaplay ha rätt att säga upp Tjänsten med omedelbar verkan och återstående Abonnemangsavgift(er) förfaller omedelbart till betalning till Oss.

AVSTÅENDE FRÅN ÅNGERRÄTT

Genom att ingå ett avtal med Oss samtycker du till att Tjänsten levereras direkt och att du inte kan ångra Tjänsten i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vill du inte längre abonnera på Tjänsten måste du säga upp ditt abonnemang i enlighet med avsnittet ”Din uppsägning” ovan.

REKLAMATION

Upptäcker du något fel med Tjänsten och/eller Boxen som inte beror på ditt agerande har du rätt att få felet åtgärdat. För att inte förlora din rätt att reklamera måste du kontakta Vår kundtjänst via telefon, e-post eller post inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet och berätta varför du anser att Tjänsten och/eller Boxen är felaktig. Meddelande som lämnas inom två (2) månader efter det att du upptäckt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Efter att du har framfört din reklamation handläggs ditt ärende inom tjugofyra (24) timmar. Vid en godkänd reklamation står Vi för eventuella kostnader för avhjälpande av felet. Efter tre (3) år har du inte längre möjlighet att göra en reklamation, om inte annat följer av en garanti eller liknande. Du kan hitta ytterligare information om dina rättigheter som konsument på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se.

Vi förbehåller Oss rätten att debitera dig för eventuella kostnader för avhjälpande av fel som beror på ditt agerande.

SUPPORT

För att komma i kontakt med Vår kundtjänst kan du antingen;
maila support@viaplay.se
ringa Vår kundtjänst på telefonnummer 0771-522300 (måndag-fredag 13.00-22.00, helgdagar 12.00-19.00) eller
skicka ett brev till Oss på adress Viaplay, Att: Kundtjänst, Box 171 04, 104 62 Stockholm.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för ditt personliga och privata bruk (och inte för något kommersiellt ändamål) förutsatt att du inte:

a. kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar eller skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;

b. laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;

c. kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion
eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig.

Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för
dig och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

SÄKERHET

Du får inte försöka kringgå Vårat säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.

Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör Webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Brott mot det nu sagda ska alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Oss rätt att omedelbart stänga Tjänsten för användaren och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig, eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

VÅR SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Vi ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Viasat, dess associerade företag, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, licensinnehavare eller tredje parter ska under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via Webbplatsen eller Tjänsten.

Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, vårt bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

Du samtycker till att ersätta och hålla Viasat, dess dotterföretag och affilierade företag, och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

SEKRETESSPOLICY

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Du medger sådan behandling genom att använda Webbplatsen eller Tjänsten.

SOCIALA MEDIER

Tjänsten kan eventuellt tillåta dig att göra din profil tillgänglig för allmänheten, dela länkar med andra användare av Tjänsten och integrera dina aktiviteter med Tjänsten med funktionalitet som tillhandahålls av en utomstående social nätverkstjänst, inklusive men inte begränsat till Facebook och Twitter (”Sociala Medier”). Om du väljer att använda denna funktion, inklusive att välja att ansluta din profil till ett Facebook-konto, kan det bli möjligt för allmänheten och andra användare att se din profil. Du samtycker till att Vi inte ansvarar för innehållet när det är delat med Sociala Medier, och du bör läsa de relevanta allmänna användarvillkoren för Sociala Medier. Om du använder Sociala Medier i samband med Tjänsten samtycker du till att du inte ska använda den på något sätt som vi, efter eget gottfinnande, bedömer som oacceptabelt; inklusive (utan begränsning):

a. att förolämpa, trakassera, mobba, stöta, imitera eller sända skräppost till andra användare;

b. att publicera eller skapa något stötande, trakasserande, förtalande, pornografiskt eller obscent;

c. använda det för något olagligt, omoraliskt eller skadligt ändamål; eller

d. inkräkta på tredje parts rättigheter.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS

Vid användning av Webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

BEHÖRIG DOMSTOL OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan Viasat och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse.Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

VARIATIONER

Vi förbehåller Oss rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra Webbplatsen.

Vi rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka Webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/väsentligt tillägg kommer du att få meddelande via e post eller publicering på Webbplatsen åtminstone trettio (30) kalenderdagar innan modifikationen/tillägget träder i kraft. Vid sådan modifikation/sådant tillägg kan du säga upp överenskommelsen den dag ändringen träder i kraft, på villkor att ändringen inte är uppenbart fördelaktig för dig, och att Vi får ditt meddelande om uppsägning i förväg. Om du inte säger upp överenskommelsen enligt vad som stipuleras här ovan så kommer du att anses ha accepterat ändringen/tillägget.

ÖVERLÅTANDE

Avtalet är bara giltigt för enskilda användare, och du får inte överlåta detta avtal eller någon del därav till en tredje part. Vi har rätt att överlåta detta avtal eller en del därav till en tredje part.

FULLSTÄNDIGT AVTAL

Dessa allmänna villkor tillsammans med Vår Sekretesspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Oss och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser.

FORCE MAJEURE

Vi har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på Webbplatsen eller Tjänsten, eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltiggöra eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal, och tillämpningen av denna bestämmelse ska verkställas i den utsträckning lagen tillåter.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du undrar över något eller vill ställa frågor beträffande Webbplatsens användning, vänligen kontakta support@viaplay.se.